برنامه نویس و کارشناس ارشد فناوری اطلاعات

مهندس حسن خمرزاده

 

برنامه نویس و کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات 

www.vip-themes.com

وب سایت شخصی

info@parsinyar.com

ایمیل شخصی